Janna Holmstedt forskar om våra relationer till jord:

Har vi blivit jordblinda?

Janna Holmstedt är forskare inom miljöhumaniora. Hon är också konstnär och har doktorerat i fri konst. Genom konstnärliga och tvärdisciplinära metoder undersöker Janna hur vi ser på jord och mylla.

”Jag är doktor i fri konst och forskare inom miljöhumaniora, vilket betyder att jag – med fokus på den miljö- och klimatproblematik vi står mitt i – arbetar tvärdisciplinärt samt med konstnärliga metoder.

I min avhandling undersökte jag bland annat betydelsen av ljud och lyssnande samt komplexa relationer mellan människa, miljö och teknologi. Där utgick jag från vetenskapliga språkexperiment som gjordes på delfiner på 1960-talet och med avhandlingen ville jag ville visa på hur de teknologier vi använder påverkar vår kunskap om djur och även relationen till dem. Vad händer när ett djur som tidigare betraktats som enbart en biologisk maskin istället beskrivs som intelligent? Vad är det för relationella, perceptuella och teknologiska förändringar som samspelar i ett sådant skifte, där en mekanistisk syn på djur i grunden förändras?

Just nu (2021-2024) driver jag ett fyraårigt konst- och forskningsprojekt vid Statens historiska museer som heter Humus economicus och som handlar om jord. Planetens tunna hud, de livsviktiga matjordarna, håller på att utarmas i snabb takt. Industrialiserade samhällen skulle kunna sägas vara delvis jordblinda då jordarnas myllrande liv, de levande kulturer de ingår i och allt material de skänker i många fall tas för givna.

Människans relation till jord har en lång historia som sträcker sig mer än 6 000 år tillbaka i tiden. Men de senaste hundrafemtio åren har denna relation förändrats radikalt. Runt förra sekelskiftet var Sverige ett fattigt land. Under första världskriget rådde matbrist. I Stockholm utbröt det som kallades potatiskravaller. Stadsparker odlades upp för att förse en svältande befolkning med mat och mitt inne i stan spirade potatis och kål. I städernas utkanter anlades stora koloniområden så att arbetare skulle kunna odla egen mat.

Idag står vi inför en annan typ av kris. Industrialiseringen av jordbruket gör att våra matjordar håller på att utarmas och att det genetiska mångfalden hos våra grödor försvinner. Storskalighet, specialisering och beroendet av kemikalier skapar sämre motståndskraft.

Vad menas med att jorden ”dödas”, som sägs i filmen?
Mikroorganismer lever inte i jorden, de utgör en väsentlig del av den! Världens jordar hör till de mest artrika livsmiljöerna som finns, men jordar nämns knappt i internationella strategier för att skydda den biologiska mångfalden. Förutom att förse planeten med mat, utför en levande och mullrik jord ett oupphörligt klimatarbete. Mullen, det vill säga växtrester i olika grader av nedbrytning, är mat för organismerna i jorden. Därför pratar erfarna odlare om att mata jorden, snarare än att mata eller gödsla växterna. En levande jord lagrar stora mängder kol, fungerar som vattenreservoar både vid torka och översvämning, renar vattnet vi dricker, samt både lagrar och gör näringsämnen tillgängliga för växter genom ett myller av underjordiska samarbeten. Därför är biologisk mångfald i jord viktigt.

När en jord förseglas med asfalt så hindras den från att göra detta arbete. Mikrolivet och jordekosystemet slås sönder. Jordbruksmark som asfalterats och bebyggts är så gott som omöjlig att återställa för odling, ofta är den därtill förgiftad.

Kan jord inte återskapas? Och vad menas med att jord lagrar kol?
Genom naturliga processer tar det mycket lång tid, tusentals år, innan vittring, växter och mikroliv skapat ny jord som är tillräckligt djup och bördig för människor att leva av. Uppskattningsvis tar det 200-400 år för endast 1 centimeter att bildas. Jord räknas därför som en icke-förnybar resurs.

Det finns dock sätt att regenerera odlingsjord, vilket också praktiseras inom olika former av regenerativt jordbruk och skogsjordbruk (”agroforestry” på engelska). Tänk dig att vi odlar mat i matskogar. Det kräver en omställning från konventionellt jordbruk – där plog, bekämpningsmedel och handelsgödsel ingår för att producera så stor skörd som möjligt – till ett regenerativt systemtänkande där inte enbart maximal skörd står i fokus, utan hela ekosystemets vitalitet. Jordbruk, skogsbruk och boskap blandas. Detta är mer resilient, alltså motståndskraftigt, på lång sikt. Bonden blir då en ekosystemtjänstgörare lika mycket som en matproducent.

I det här korta klippet berättar forskare och bönder vad det kan innebära. I tidningen Forskning och Framsteg finns en läsvärd artikel som berättar mer, ”Hotade jordar”.

Dessutom är det smartare att lagra kol i jordbruksmark genom bättre jordbruksmetoder än att pumpa ner koldioxiden i hålrum på havsbotten eller andra högteknologiska metoder som förts fram, påpekar ledande forskare som bland andra Rattan Lal. I den här podden berättar han mer om det, det är lösningar som inte ligger i framtiden utan kan tillämpa nu idag.

Kommer antibiotika verkligen från jord som det sägs i filmen?
Jordbakterier som kallas Streptomyceter är en av våra viktigaste källor till antibiotika, de producerar substanser som används i olika typer av läkemedel. Läs på SLUs webbsida om varför jordbakterier skapar den doft som vi tänker på som typiskt för jord! Problem med antibiotikaresistenta bakterier kan delvis motverkas genom att låta molekyler växa i jord, något som forskare från Northeastern University i Boston upptäckt. Se till exempel Vetenskapens värld ”Kriget mot superbakterierna”.

Jord är en fascinerande värld och det finns mycket vi kan göra, både i det lilla och stora, för att hjälpa jordarnas myllrande liv, både i staden och på landsbygden”

Läs mer om Jannas forskning:

Följ de aktiviteter som sker inom konst- och forskningsprojektet Humus economicus:

humuseconomicus.se

Läs om utställningen på Malmö konstmuseum som Janna gjorde tillsammans med Malin Lobell 2021:

Fyra systrar för Plantroposcen

Läs blogginlägget Markkänning – mellan daggmaskar och satelliter

Länk till Janna Holmstedts doktorsavhandling som e-bok:

Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening

Janna Holmstedts forskning anknyter till följande globala mål:

Vetenskaplig kunskap och och forskningskommunikation är två viktiga komponenter för att vi ska nå FN:s Agenda 2030. Totalt består Agenda 2030 av 17 globala mål indelade i 169 delmål. Janna Holmstedts forskning anknyter till följande mål:

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Fler tips om jord och odling:

Se kortfilmen Tina-Marie Qwiberg har gjort i samarbete med Naturskyddsföreningen, Ett hemligt universum.

Vill du göra gemensam sak med tusentals andra över hela jorden? Var med i Drawdown Ecochallenge. Projektet fokuserar på befintliga lösningar för att minska koldioxidhalten i atmosfären och de har en kunskapspackad webbplats för den som vill lära sig mer. Tillsammans med Ecochallenge har de utformat utmaningar inom tio olika områden för dem som vill göra skillnad. Se vad Ecochallenge-deltagare har gjort hittills: the power of collective impact.

Vill du vara med i en tillsammansodling? I Stockholmsområdet finns bland andra Odla ihop och Bellevue Farm. Sök upp en tillsammansodling på din ort!

Köp närproducerad mat från en Rekoring eller ett andelsjordbruk. (Sök efter en rekoring i ditt område på Facebook, oftast har ringen namn efter en ort, som t ex Reko Stockholm Liljeholmen).

Den Goda Jorden är en ideell förening som aktivt arbetar för att skydda åkermark i Sverige och öka kunskapen om dess betydelse för framtiden.

Tröttnat på dåliga nyheter? Läs goda nyheter från världens alla hörn på Solutions Journalism. Om du vill veta vad människor har gjort för att tackla klimatförändringar genom att arbeta med just jord, söker du på ”soil” i deras storytracker.

Håkan Wallander, professor i markbiologi, berättar om mull, kol, svampar och guldvatten på bloggen Gröna rader, i Jord – en fråga om liv och död.

Global Soil Partnership drivs av FNs organ FAO – Food and Agriculture Organization.